Đóng

Hội Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (viết tắt VISIA )VISIA đã tham gia một số tổ chức quốc tế như ASEF (Asian Shipbuiding Expert’s Forum) . Các thành viên của VISIA cũng tham gia nhiều tổ chức quốc tế , ví dụ như Đăng kiểm Việt Nam , một thành viên tổ chức quan trọng nhất của VISIA là thành viên của Hiệp hội Đăng kiểm Châu Á (ACS), Tổ chức OTHK, CITA ; Đại học Hàng hải Việt Nam Vimaru là thành viên của Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Châu Á – Thái Bình Dương (AMETAP), Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (AMU) và Hiệp hội Vận tải Biển Quốc tế (BIMCO).

Nội dung đang cập nhật.....

Tin tức

Cảm nhận của hội viên

Thành viên