Previous slide
Next slide

VISIA - HỘI CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM

VISIA đã tham gia một số tổ chức quốc tế như ASEF (Asian Shipbuiding Expert’s Forum) . Các thành viên của VISIA cũng tham gia nhiều tổ chức quốc tế , ví dụ như Đăng kiểm Việt Nam , một thành viên tổ chức quan trọng nhất của VISIA là thành viên của Hiệp hội Đăng kiểm Châu Á (ACS), Tổ chức OTHK, CITA ; Đại học Hàng hải Việt Nam Vimaru là thành viên của Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Châu Á – Thái Bình Dương (AMETAP), Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (AMU) và Hiệp hội Vận tải Biển Quốc tế (BIMCO).

Đây là heading

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

Đây là heading

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

Đây là heading

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

Đây là heading

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

Đây là heading

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

Đây là heading

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

VISIA - HỘI CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM

Thêm Heading của bạn tại đây

Thêm Heading của bạn tại đây

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

Thêm Heading của bạn tại đây

Thêm Heading của bạn tại đây

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

Thêm Heading của bạn tại đây

Thêm Heading của bạn tại đây

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

ĐÂY LÀ HEADING

Thêm Heading của bạn tại đây

Thêm Heading của bạn tại đây

Thêm Heading của bạn tại đây

0 +
Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.
0 +
Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.
0 +
Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.
0 +
Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

THÀNH VIÊN

TIN TỨC MỚI

Thêm Heading của bạn tại đây

Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn.

Scroll to Top