Đóng

Giới thiệu

Giới thiệu

Hội Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (viết tắt VISIA )  được thành lập theo Quyết đinh  của Bộ Nội vụ và hoạt động theo Điều lệ  ban hành theo  Quyết định số 229/QĐ-BNV, ngày 15 tháng 02 năm 2006  của Bộ trưởng Bộ Nội vụ . VISIA tập hợp đông đảo các tổ chức, xí nghiệp, cá nhân hoạt động trong công nghiệp biển của Việt Nam

VISIA đã tham gia một số  tổ chức quốc tế như  ASEF (Asian Shipbuiding Expert’s Forum) . Các thành viên của VISIA cũng tham gia nhiều tổ chức quốc tế , ví dụ như Đăng kiểm Việt Nam , một thành viên tổ chức quan trọng nhất của VISIA là thành viên của Hiệp hội Đăng kiểm Châu Á (ACS), Tổ chức OTHK, CITA  ; Đại học Hàng hải Việt Nam Vimaru là thành viên của Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Châu Á – Thái Bình Dương (AMETAP), Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (AMU) và Hiệp hội Vận tải Biển Quốc tế (BIMCO).

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

Chân dung cũ ThS Trần Kỳ Hình Phó Chủ tịch Thường Trực
Chân dung cũ KS  Hoàng Hùng Phó Chủ tịch. Tổng Thư ký
Đã có TS NGND Lương Công Nhớ Phó Chủ tịch
Chân dung cũ KS Đỗ Thành Hưng Phó Chủ tịch. Trưởng ban Tổ chức
Chân dung cũ ThS Nguyễn Vũ Hải Phó Chủ tịch.Trưởng ban Đối ngoại
Chân dung cũ KS Phan Tử Giang Phó Chủ tịch
Đã có KS Đỗ Thái Bình Phó Chủ tịch
Chân dung cũ Ông Đào Ngọc Xuất Trưởng Ban Kiểm tra
Chưa có KS Vương Chí Dân Tổng Biên tập Tạp chí CN Tàu thủy