Đóng

Thành Viên

Thành Viên

Thành viên tập thể

TT Tên thành viên Địa chỉ
1 Nhà Máy Hải Minh Nhà Bè Tp HCM

Thành viên cá nhân

1 ThS Trần Kỳ Hình Cục Đăng Kiểm
2 KS  Hoàng Hùng VISIA-
3 TS NGND Lương Công Nhớ Phó Chủ tịch
4 KS Đỗ Thành Hưng Phó Chủ tịch. Trưởng ban Tổ chức
5 ThS Nguyễn Vũ Hải Phó Chủ tịch.Trưởng ban Đối ngoại
6 KS Phan Tử Giang Phó Chủ tịch
7 KS Đỗ Thái Bình Phó Chủ tịch