Đăng ký

ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP VISIA
HỘI KHKT CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM

Đăng kí theo mẫu đơn pdf (download tại đây) rồi gửi email về hộp thư :tochuc@visia.com.vn

hoặc đăng kí theo form sau