Đóng

Tin tức

Cục Đăng kiểm Việt Nam, 55 năm xây dựng và trưởng thành

Ngày 25 tháng 4 năm 1964, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 345-TL thành lập Ty Đăng kiểm trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Đây là dấu ấn lịch sử, là dấu mốc thời gian quan trọng tạo dựng nên Ngành Đăng kiểm của nước nhà. 55 năm qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đi qua một chặng đường phát triển riêng của mình, tới hôm nay đã có hơn nửa thế kỷ phát triển rất đáng tự hào.

Để phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được trong hơn một nửa thế kỷ qua, nhằm hoàn thành tốt hơn nữa chức trách và nhiệm vụ được giao, toàn Ngành Đăng kiểm ra sức phấn đấu hết mình để làm nên một thời kỳ phát triển mới, cao hơn, toàn diện hơn theo hướng chính quy, hiện đại, kỷ cương, hiệu lực với quyết tâm “Đổi mới hơn nữa; Quyết liệt hơn nữa; Chất lượng hơn nữa; Hiệu quả hơn nữa; Tăng tốc và Phát triển hơn nữa”, tập trung vào ba đột phá đã được xác định trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Cục Đăng kiểm Việt Nam, đó là: hoàn thiện thể chế trong công tác đăng kiểm, phát triển nguồn nhân lực đăng kiểm có chất lượng cao, và hiện đại hóa công tác đăng kiểm.

-Hoàn thiện thể chế và pháp chế kỹ thuật

Bộ luật Hàng hải, Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thuỷ nội địa, Luật Giao thông đường sắt, Luật Dầu khí đã được Nhà nước ban hành, hoạt động Đăng kiểm trong những lĩnh vực này được Luật hoá ở mức độ cao nhất. Đó là điều kiện thuận lợi để Đăng kiểm Việt Nam có vị thế pháp lý chắc chắn trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Tuy nhiên, Đăng kiểm Việt Nam phải đẩy mạnh hơn nữa việc tham gia rà soát, bổ sung, sửa đổi các luật và bộ luật này; biên soạn và trình duyệt hoặc ban hành theo thẩm quyền các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, hướng dẫn theo hướng hệ thống hoá, đồng bộ hoá, chuẩn hoá và quốc tế hoá; sớm hoàn thành toàn bộ việc chuyển đổi các quy phạm quốc gia liên quan sang quy chuẩnkỹ thuật quốc gia.

-Đào tạo, xây dựng đội ngũ

Trong thời gian tới, cần tiếp tục đào tạo bổ sung nâng cao, đào tạo lại đăng kiểm viên, đánh giá viên của tất cả các lĩnh vực chưa đủ khả năng làm việc theo quy định của các hạng đăng kiểm viên, đánh giá viên. Việc đào tạo thực hiện theo từng mô đun, tăng cường đào tạo thực tế tại hiện trường để sau khi đào tạo đăng kiểm viên, đánh giá viên có khả năng làm việc ngay. Ngoài việc đào tạo trong nước, cần mở rộng và tạo mọi điều kiện để gửi đăng kiểm viên, đánh giá viên đi tu nghiệp, nâng cao trình độ ở nước ngoài. Bên cạnh công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, cần đẩy mạnh việc đào tạo công nghệ thông tin và và ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, chuyên gia, đăng kiểm viên và đánh giá viên.

Kiện toàn tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đã được quy định, tiếp tục củng cố và kiện toàn mô hình tổ chức của toàn Cục để đáp ứng đòi hỏi thực thi đồng bộ các nhiệm vụ của Ngành. Chú trọng tăng cường và bổ sung lực lượng cho những lĩnh vực mới cần được triển khai như: kiểm soát ô nhiễm môi trường, đánh giá an toàn hệ thống đường sắt, thử nghiệm, chứng nhận lao động hàng hải, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

-Ứng dụng khoa học công nghệ và đầu tư phát triển cơ sở vật chất

Định hướng và nội dung quan trọng trong việc đầu tư cơ sở vật chất là ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật mới như công nghệ mô phỏng, các kỹ thuật đo, chẩn đoán và thử nghiệm, quản lý rủi ro áp dụng vào nghiệp vụ Đăng kiểm.

Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, mua, đặt hàng xây dựng các phần mềm để nhanh chóng ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực công việc liên quan trong thẩm định thiết và quản lý công tác kiểm tra, chứng nhận về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường của phương tiện, thiết bị giao thông vận tải và dầu khí biển; hoàn thành xây dựng “ngân hàng dữ liệu quốc gia” của tất cả các phương tiện, thiết bị này để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0.

-Tăng cường hợp tác quốc tế